Disclaimer - Wettelijke vermeldingen

Wie is Ecubel?

Ecubel Computer Trading BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Ter Waarde 88 te 8900 Ieper en met ondernemingsnummer 0832.262.869 en BTW nummer BE0832.262.869, RPR Gent afdeling Ieper tel. +32 57.28.18.19, , e-mail info@tweedehandslaptop.com (hierna ‘Ecubel’) is de uitbater van de webshop bereikbaar via www.tweedehandslaptop.com en door middel van een omleiding via de domeinnamen www.tweedehandstablet.com, www.tweedehandsprinter.be, www.tweedehandsserver.be , www.tweedehandstablet.be, www.tweedehandstablet.nl, www.tweedehandslaptop.nl, www.tweedehandslaptop.be, www.tweedehandsnotebook.com, www.laptopdoccasion.be, www.laptopdoccacion.fr, www.laptopdoccasion.com . (hierna de ‘websites’).

Aanvaarding van deze bepalingen

Door de websites te bezoeken en ervan gebruik te maken geef je aan dat je onvoorwaardelijk akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de websites. Ecubel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Aansprakelijkheid

Ecubel doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar websites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze websites onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Ecubel kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Ecubel is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet, waaronder een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd. Ecubel en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van de websites en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

Ecubel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de websites , inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ecubel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom

De websites, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in de websites, worden beschermd door de intellectuele rechten van Ecubel of desgevallend de intellectuele rechten van andere rechthoudende derden.

Weergave, vertaling, verspreiding, overdracht, verkoop of reproductie van de websites of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) of Ecubel is verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot, het bezoek of gebruik van de websites en de toepassing en interpretatie van deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd, tenzij een wetsbepaling van dwingend recht uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.